•  

Kalibračné laboratórium

V rámci neustáleho skvalitňovania služieb zákazníkom zriadila naša firma Akreditované kalibraqčné laboratórium na kalibráciu a servis momentových kľúčov, rotačných uťahovačiek a snímačov a etalónov krútiaceho momentu. Táto služba naberá na dôležitosti so zvyšujúcou sa kvalitou výroby a uplatňovaním noriem ISO, keď sa meradlá musia kontrolovať v pravidelných intervaloch. Vykonávame kalibráciu všetkých typov momentových kľúčov (kontrolných, lámacích, preklápacích, preklzovacích) a skrutkovačov podľa medzinárodných štandardov.

Akreditované kalibračné laboratórium

Dňa 2. februára 2005 bolo vydané Osvedčenie o akreditácii č. K064, a tým sme sa stali akreditovaným kalibračným laboratóriom Reg. No. 185/K064 podľa STN EN ISO/IEC 17025. Znamená to, že výsledky  kalibrácie nášho laboratória sú porovnateľné s výsledkami ktoréhokoľvek akreditovaného laboratória vo svete.

Akreditácia kalibračného laboratória zaväzuje jeho pracovníkov k dodržovaniu a plneniu všetkých  akreditačných kritérií, zaručujúcich vysokú presnosť merania počas kalibrácií. Pre našich zákazníkov z toho  vyplýva, že budú splnené podmienky akreditačných orgánov na vysokú kvalitu kalibrácií a merania  momentových kľúčov a skrutkovačov v akreditovanom kalibračnom laboratóriu.

Firma Narimex, spol. s r.o., ktorá ponúka svojim zákazníkom okrem iného aj široký sortiment momentových kľúčov a priemyselných skrutkovačov, sa rozhodla vyjsť v ústrety potrebám svojich zákazníkov (majiteľov momentových kľúčov a skrutkovačov) a vybudovala kalibračné laboratórium na kalibráciu momentového náradia. Zvyšujúce  sa nároky na kvalitu merania a požiadavky našich zákazníkov boli dôvodom k tomu, že firma vybavila kalibračné laboratórium takým kalibračným zariadením, ktoré spĺňa akreditačné kritériá SNAS. Kalibrácia momentového náradia sa vykonáva na kalibračných zariadeniach od firmy RAHSOL, NORBAR a Schatz v rozsahu od 0,04 Nm do  4600 Nm. Kalibrácia sa vykonáva v zhode s kalibračným postupom, ktorý vychádza z normy   STN EN ISO 6789/2004 a je v súlade s vydanými dokumentmi MSA a EA.

Naši pracovníci boli preškolení u zahraničných partnerov v obore konštrukcie, nastavovania a opráv momentových kľúčov. Servis sa vykonáva na základe pracovných postupov a výkresovej dokumentácie od jednotlivých firiem. Nastavenie momentových kľúčov sa vykonáva maximálne do jedného týždňa za veľmi priaznivé ceny, ktoré sú účtované len v tom prípade, ak presnosť momentového kľúča po nastavení sa pohybuje v tolerancii, ktorú pre daný momentový kľúč udáva STN EN ISO 6789/2004. S termínom a cenou opravy je zákazník zoznámený vopred.

Kalibračné laboratórium vzniklo v roku 1999 a bolo vybavené meracím zariadením od firmy RAHSOL. Postupne sa dopĺňali nové meracie zariadenia a rozširoval merací rozsah. Kalibračné laboratórium je umiestnené v klimatizovanej miestnosti, kde sú dodržané všetky predpísané podmienky pre meranie.

Naša dobrá spolupráca so zahraničnými dodávateľmi nás viedla k rozhodnutiu vytvoriť akreditované kalibračné laboratórium a vyjsť v ústrety nášmu zákazníkovi, ktorému nielen ponúkneme kvalitné a spoľahlivé momentové kľúče a skrutkovače, ale i podáme pomocnú ruku v prípade servisu, následného merania a kalibrácie v našom kalibračnom laboratóriu.