•  

GDPR

ochrana osobných údajov

  1. pdf Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
  2. pdf Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
  3. pdf Narimex-Informácia o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Narimex, spol. s r.o. so sídlom Jungmannova 6, 851 01 Bratislava, IČO: 00 679 976,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 5/B poskytuje
nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s Nariadením európskeho
parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOU“):

1.  Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Narimex, spol. s r.o. so sídlom Jungmannova 6, 851 01 Bratislava, IČO: 00 679 976, zapísaná
v Obchodnom  registri  Okresného  súdu  Bratislava  I, oddiel:  Sro,  vložka  č.:  5/B.
Kontakt: e-mail: [javascript protected email address], tel. č.: +421 2 6720 1411 .

2.  Pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov:

Osobné údaje
Údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno
identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného
identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online
identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú
identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú
identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prevádzkovateľ
Každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov
a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho
určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská
republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania
osobných údajov.

Sprostredkovateľ
Každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba
Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Príjemcom
Každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa
nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných
údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,

Tretia strana
Každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá
na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov
Spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi
osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie,
zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom,
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva
automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Súhlas dotknutej osoby
Akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby
vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje
súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

3.  Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

3.1  Aké osobné údaje spracúvame

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Pokiaľ si u nás napr. objednáte tovar či služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom
procese označené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu).
Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť.

Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme Vašu e-mailovú adresu, na ktorú Vám zašleme
potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie
obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu
a efektívnejšiemu splneniu uzavretej zmluvy. Napr. pri vyplnení vášho telefónneho čísla Vám môžeme
zaslať informáciu o doručení tovaru a pod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.

Následne potom, ako Vám bude tovar doručený, môže Vám byť doručená e-mailová správa so
žiadosťou o ohodnotenie zakúpeného tovaru.

Pokiaľ nám napíšete správu, budeme Vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracúvať.

Vyplnením nepovinných údajov vo svojom užívateľskom profile nám oznámite aj Vaše iné osobné
údaje, ako sú napr. často používané doručovacie adresy.

3.2  Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Narimex, spol. s r.o. je vo všeobecnosti vykonávané
predovšetkým na:
a) splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
b) plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,
c) základe súhlasu dotknutej osoby.

Jednotlivé úlohy, pri ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov, sú postavené na právnom
základe a za účelom:

1) Dodania tovaru alebo služby, teda vykonávania ekonomickej agendy a spracovania účtovných
dokladov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich
predpisov. Za týmto účelom spracúvame Vaše meno a priezvisko a adresu bydliska.

2) Poštových služieb a poštového platobného styku, na správne dodanie tovaru alebo služby na
základe zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Za týmto účelom spracúvame Vaše meno, priezvisko, titul, adresu, tel. č., e-mailovú
adresu, doručovaciu adresu.

3) Marketingovej činnosti, pre zasielanie takzvaných newsletterov obsahujúcich informácie
o novinkách produktov a služieb na základe Vášho dobrovoľného súhlasu so spracúvaním
osobných údajov. Za týmto účelom spracúvame Vašu e-mailovú adresu.

4) Starostlivosti o zákazníkov, kde sa na našej stránke môžete zaregistrovať a vytvoriť si svoj
užívateľský profil, ktorý Vám zjednoduší komunikáciu s nami. Vami dobrovoľne zadané údaje
pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup
k vášmu užívateľskému účtu.

5) Vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb podľa GDPR a ZOOU.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak
neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého spoločnosťou Narimex, spol. s r.o. postupuje alebo ak na
to dotknutá osoba neudelí dobrovoľný súhlas.

4.  Odovzdávanie osobných údajov, ktoré nám poskytnete, tretím osobám

Prípady, pri ktorých spracúva Vaše osobné údaje tretia strana sú postavené na právnom základe a za
účelom:

1) Dodania tovaru alebo služby, kedy poskytneme Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko,
titul, doručovacia adresa, tel. č., e-mailovú adresu dopravcovi pre správne doručenie tovaru.
Dopravca je oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje, len na účely doručenia tovaru a potom
osobné údaje vymazať. Tieto údaje spracúvame na uzavretie a plnenie zmluvy ohľadom
tovarov a služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť a pre ich správne doručenie.

2) Vymáhania našich práv, kedy môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr.
advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť,
aby sme mu odovzdali Vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Spoločnosť Narimex, spol. s r.o. neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo
medzinárodným organizáciám, nevyplýva jej to z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa
vykonávať.

5.  Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

Súhlas dotknutej osoby získava spoločnosť Narimex, spol. s r.o. len vtedy, ak sa neuplatňuje iný
právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie
súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá
osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho
odvolaním.

6.  Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej
spoločnosti

6.1  „Cookies a databáza potenciálnych zákazníkov“

Internetová stránka www.narimex.sk spoločnosti Narimex, spol. s r.o. nevyužíva takzvané
„cookies“. Sú to malé textové súbory, ktoré webový prehliadač návštevníka stránky prenáša na pevný
disk počítača návštevníka. V týchto súboroch sa uchovávajú informácie, ktoré sa dajú opäť použiť.

Web spoločnosti zaznamenáva údaje o zaregistrovaných osobách v rozsahu Meno, Priezvisko, Firma,
e-mail, telefón.

Tieto údaje sú vstupnou bránou k výberu tovaru za účelom vygenerovania .pdf súboru ako zoznamu
sortimentu, či už pre vlastné potreby, alebo ako príloha k emailu, zasielanému do spoločnosti Narimex,
spol. s r.o. k ďalšej konzultácii, alebo objednávke tovaru.

6.2  Tvorba log súborov

Pri každej návšteve webovej stránky www.narimex.sk spoločnosti Narimex, spol. s r.o. sa
automatizovane zhromažďujú údaje a informácie používateľa. Tieto sa ukladajú na server v tzv. log
súboroch.

Takýmto spôsobom je možné zhromažďovať nasledovné údaje:
a) operačný systém u používateľa,
b) typ prehliadača a verzia,
c) IP adresa používateľa,
d) poskytovateľ internetových služieb používateľa,
e) dátum a čas prístupu,
f) webové stránky, z ktorých sa systém používateľa dostal na naše webové stránky (refferer),
g) webové stránky, ktoré boli spustené systémom používateľa prostredníctvom našej webovej
stránky.

Údaje log súborov sa vždy ukladajú oddelene od iných osobných údajov našich používateľov.
Spracovanie údajov slúži na poskytovanie obsahu našich webových stránok, zabezpečenie funkčnosti
našich systémov informačných technológií a optimalizáciu webových stránok.

6.3  Google Analytics

Webová stránka www.narimex.sk využíva funkcie webového analytického nástroja od spoločnosti
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA.

Google Analytics používa tzv. “cookies“. Ide o textové súbory uložené na Vašom počítači, pomocou
ktorých je možná analýza používania webovej stránky. Cookies od Google Analytics sa vrátane IP
adresy Google Analytics Tool Anonymous a údajov o používaní webovej stránky spravidla posielajú do
servera Google v USA a tam sa ukladajú.

Ukladanie súborov „cookies“ od Google Analytics sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľa pre
optimalizáciu webovej stránky a reklamy.

Na tejto stránke je aktivovaná funkcia “anonymizácia IP- adresy“. Vaša IP adresa bude skrátená
spoločnosťou Google na území členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán dohovoru
o Európskom hospodárskom priestore pred sprostredkovaním do Spojených štátov. Len vo
výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a tam skrátená.

Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky, aby
vyhodnotila Vaše používanie webových stránok, zostavila prehľady o aktivite webových stránok
a poskytla tak ďalšie služby súvisiace s aktivitou webových stránok a používaním internetu pre
prevádzkovateľa webových stránok. IP adresa, ktorá je súčasťou služby Google Analytics sa nebude
zlučovať s inými údajmi spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude Vaše údaje spájať s inými
údajmi zhromaždenými spoločnosťou Google.

Užívateľ má možnosť definovať podmienky požívania súborov „cookies“ prostredníctvom nastavenia
vlastného internetového prehliadača alebo vlastného zariadenia. Je možné napr. čiastočne obmedziť
alebo celkom vypnúť možnosť ukladania súborov „cookies“, avšak to môže ovplyvniť používanie
niektorých funkcií na našej webovej stránke.

Môžete zabrániť tomu, aby Vaše údaje vygenerované systémom „cookies“ ohľadne používania
webových stránok (vrátane vašej IP adresy) boli odovzdané spoločnosti Google a spracovaniu týchto
údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na
nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou služby Google Analytics kliknutím na
nasledujúci odkaz. Nastavíte tak odmietnutie súboru cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu Vašich
údajov pri budúcich návštevách tejto stránky: Deaktivácia Google Analytics.

Ďalšie informácie o službe Google Analytics nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov od
spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

6.4  Cookies tretích strán

Na našom webovom sídle www.narimex.sk môže byť integrovaný obsah našich partnerov. Vďaka
obsahu tretích strán vkladanému do našich stránok si môžu aj tieto partnerské stránky počas návštevy
užívateľa na našich stránkach uložiť súbory cookie do prehliadača na koncovom zariadení používateľa.
Tieto súbory nepodliehajú našej priamej kontrole. Nástroje od partnerov ako Facebook, Youtube
a Google nemá prevádzkovateľ webového sídla www.narimex.sk pod kontrolou a rovnako nemá
kontrolu nad údajmi ukladanými v cookies súboroch tretích strán. Ak chcete vedieť, ako naši partneri -
tretie strany používajú súbory cookies, oboznámte sa prosím so zásadami používania súborov cookies
a zásadami ochrany súkromia na stránkach našich partnerov:

Google Analytics
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4, Írsko
Bližšie informácie o ochrane súkromia >>
Plugin do prehliadača pre blokovanie Google Analytics cookies si môžete stiahnuť tu >>

Facebook Pixel
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Írsko
Bližšie informácie o ochrane súkromia >>
Možnosť odmietnuť cookies si môžete nastaviť tu >>

7.  Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť Narimex, spol. s r.o. uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu.
Osobné údaje získané za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych
predpisov budeme spracúvať po dobu 10 rokov.

Osobné údaje, na ktorých spracúvanie bol udelený súhlas dotknutej osoby budú spracovávané po dobu
5 rokov, alebo do odvolania takéhoto súhlasu.

8.  Ochrana práv dotknutých osôb:
V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov sa vo všeobecnosti
uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:

a) právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
b) právo na prístup k osobných údajov,
c) právo na opravu osobných údajov,
d) právo na výmaz osobných údajov,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
f) právo na prenosnosť osobných údajov,
g) právo namietať spracúvanie osobných údajov,
h) právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom
rozhodovaní vrátane profilovania.

8.1  Právo na potvrdenie a prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si od spoločnosti Narimex, spol. s r.o., ako prevádzkovateľa o tom,
potvrdenie, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup
k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií:

a) účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka,
b) kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel,
c) identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje
poskytnuté,
d) dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej
určenia,
e) zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
f) informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie
osobných údajov,
g) informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na úrad na ochranu
osobných údajov,
h) informáciu, či sa v podmienkach spoločnosti Narimex, spol. s r.o. vykonáva automatizované
individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

8.2  Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá
osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov. Ak má dotknutá osoba
záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je
potrebné o to požiadať.

8.3  Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:
a) už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ
pre spracúvanie,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom
záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných
údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely marketingu,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných
údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní,
e) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR
alebo § 23 ods. 4 ZOOU.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej
osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

8.4  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak:
a) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť
osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu
osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní
a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich
použitia,
c) spoločnosť Narimex, spol. s r.o. už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu
spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZOOU, a to až do
overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby.

Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej
osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

8.5  Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvanie vykonáva
na účely priameho marketingu vrátane profilovania, v akom profilovanie súvisí s priamym marketingom.
Túto námietku môžete vzniesť zaslaním na e-mailovú adresu: [javascript protected email address].

9.  Poplatky

Žiadosť dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne. To neplatí, ak:
a) si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za poskytnutie
ďalších kópií osobných údajov je spoločnosti Narimex, spol. s r.o. v súlade s GDPR a ZOOU
oprávnená účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
b) žiadosť dotknutej osoby je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu
sa povahu, spoločnosť Narimex, spol. s r.o. je oprávnená od dotknutej osoby požadovať
primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na
oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe
žiadosti.

10.  Kontakt s dozorným orgánom

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Narimex, spol.
s r.o. porušené jej práva, má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh
na začatie konania v súlade so zákona o ochrane osobných údajov.

11.  Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Narimex, spol. s r.o. má dlhodobo zavedenú špecificky navrhnutú ochranu osobných
údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zmiernenie rizík pri
spracúvaní osobných údajov. Proces ochrany osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou chodu našej
spoločnosti a preto ho neustále zlepšujeme a zdokonaľujeme.

 

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko